TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 33

33:1 o <0> Kb <0898> wdgby <0898> dgbl <05239> Ktlnk <07703> dswt <07703> ddws <08552> Kmthk <0> wb <0898> wdgb <03808> alw <0898> dgwbw <07703> dwds <03808> al <0859> htaw <07703> ddws <01945> ywh(33:1)

33:1 ouai <3759> toiv <3588> talaipwrousin <5003> umav <4771> umav <4771> de <1161> oudeiv <3762> poiei <4160> talaipwrouv <5005> kai <2532> o <3588> ayetwn <114> umav <4771> ouk <3364> ayetei <114> alwsontai oi <3588> ayetountev <114> kai <2532> paradoyhsontai <3860> kai <2532> wv <3739> shv <4674> epi <1909> imatiou <2440> outwv <3778> htthyhsontai <2274>

33:2 <06869> hru <06256> teb <03444> wntewsy <0637> Pa <01242> Myrqbl <02220> Merz <01961> hyh <06960> wnywq <0> Kl <02603> wnnx <03068> hwhy(33:2)

33:2 kurie <2962> elehson <1653> hmav <1473> epi <1909> soi <4771> gar <1063> pepoiyamen <3982> egenhyh <1096> to <3588> sperma <4690> twn <3588> apeiyountwn <544> eiv <1519> apwleian <684> h <3588> de <1161> swthria <4991> hmwn <1473> en <1722> kairw <2540> yliqewv <2347>

33:3 <01471> Mywg <05310> wupn <07427> Ktmmwrm <05971> Myme <05074> wddn <01995> Nwmh <06963> lwqm(33:3)

33:3 dia <1223> fwnhn <5456> tou <3588> fobou <5401> sou <4771> exesthsan <1839> laoi <2992> apo <575> tou <3588> fobou <5401> sou <4771> kai <2532> diesparhsan <1289> ta <3588> eynh <1484>

33:4 <0> wb <08264> qqws <01357> Mybg <04944> qsmk <02625> lyoxh <0625> Poa <07998> Mklls <0622> Poaw(33:4)

33:4 nun <3568> de <1161> sunacyhsetai <4863> ta <3588> skula <4661> umwn <4771> mikrou <3398> kai <2532> megalou <3173> on <3739> tropon <5158> ean <1437> tiv <5100> sunagagh <4863> akridav <200> outwv <3778> empaixousin <1702> umin <4771>

33:5 <06666> hqduw <04941> jpsm <06726> Nwyu <04390> alm <04791> Mwrm <07931> Nks <03588> yk <03068> hwhy <07682> bgvn(33:5)

33:5 agiov <40> o <3588> yeov <2316> o <3588> katoikwn en <1722> uqhloiv <5308> eneplhsyh siwn <4622> krisewv <2920> kai <2532> dikaiosunhv <1343>

33:6 o <0214> wruwa <01931> ayh <03068> hwhy <03374> tary <01847> tedw <02451> tmkx <03444> tewsy <02633> Nox <06256> Kyte <0530> tnwma <01961> hyhw(33:6)

33:6 en <1722> nomw <3551> paradoyhsontai <3860> en <1722> yhsauroiv <2344> h <3588> swthria <4991> hmwn <1473> ekei <1563> sofia <4678> kai <2532> episthmh kai <2532> eusebeia <2150> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> outoi <3778> eisin <1510> yhsauroi <2344> dikaiosunhv <1343>

33:7 <01058> Nwykby <04751> rm <07965> Mwls <04397> ykalm <02351> hux <06817> wqeu <0691> Mlara <02005> Nh(33:7)

33:7 idou <2400> dh <1161> en <1722> tw <3588> fobw <5401> umwn <4771> autoi <846> fobhyhsontai <5399> ouv <3739> efobeisye <5399> fobhyhsontai <5399> af <575> umwn <4771> aggeloi <32> gar <1063> apostalhsontai <649> axiountev <515> eirhnhn <1515> pikrwv <4089> klaiontev <2799> parakalountev <3870> eirhnhn <1515>

33:8 <0376> swna <02803> bsx <03808> al <05892> Myre <03988> oam <01285> tyrb <06565> rph <0734> xra <05674> rbe <07673> tbs <04546> twlom <08074> wmsn(33:8)

33:8 erhmwyhsontai <2049> gar <1063> ai <3588> toutwn <3778> odoi <3598> pepautai <3973> o <3588> fobov <5401> twn <3588> eynwn <1484> kai <2532> h <3588> prov <4314> toutouv <3778> diayhkh <1242> airetai <142> kai <2532> ou <3364> mh <3165> logishsye <3049> autouv <846> anyrwpouv <444>

33:9 <03760> lmrkw <01316> Nsb <05287> renw <06160> hbrek <08289> Nwrsh <01961> hyh <07060> lmq <03844> Nwnbl <02659> rypxh <0776> Ura <0535> hllma <056> lba(33:9)

33:9 epenyhsen <3996> h <3588> gh <1065> hscunyh <153> o <3588> libanov <3030> elh <2247> egeneto <1096> o <3588> sarwn <4565> fanera <5318> estai <1510> h <3588> galilaia <1056> kai <2532> o <3588> karmhlov

33:10 <05375> avna <06258> hte <07311> Mmwra <06258> hte <03068> hwhy <0559> rmay <06965> Mwqa <06258> hte(33:10)

33:10 nun <3568> anasthsomai <450> legei <3004> kuriov <2962> nun <3568> doxasyhsomai <1392> nun <3568> uqwyhsomai <5312>

33:11 <0398> Mklkat <0784> sa <07307> Mkxwr <07179> sq <03205> wdlt <02842> ssx <02029> wrht(33:11)

33:11 nun <3568> oqesye <3708> nun <3568> aisyhyhsesye <143> mataia <3152> estai <1510> h <3588> iscuv <2479> tou <3588> pneumatov <4151> umwn <4771> pur <4442> umav <4771> katedetai <2719>

33:12 o <03341> wtuy <0784> sab <03683> Myxwok <06975> Myuwq <07875> dyv <04955> twprvm <05971> Myme <01961> wyhw(33:12)

33:12 kai <2532> esontai <1510> eynh <1484> katakekaumena <2618> wv <3739> akanya <173> en <1722> agrw <68> errimmenh kai <2532> katakekaumenh <2618>

33:13 <01369> ytrbg <07138> Mybwrq <03045> wedw <06213> ytyve <0834> rsa <07350> Myqwxr <08085> wems(33:13)

33:13 akousontai <191> oi <3588> porrwyen a <3739> epoihsa <4160> gnwsontai <1097> oi <3588> eggizontev <1448> thn <3588> iscun <2479> mou <1473>

33:14 <05769> Mlwe <04168> ydqwm <0> wnl <01481> rwgy <04310> ym <0398> hlkwa <0784> sa <0> wnl <01481> rwgy <04310> ym <02611> Mypnx <07461> hder <0270> hzxa <02400> Myajx <06726> Nwyub <06342> wdxp(33:14)

33:14 apesthsan oi <3588> en <1722> siwn <4622> anomoi <459> lhmqetai <2983> tromov <5156> touv <3588> asebeiv <765> tiv <5100> anaggelei <312> umin <4771> oti <3754> pur <4442> kaietai <2545> tiv <5100> anaggelei <312> umin <4771> ton <3588> topon <5117> ton <3588> aiwnion <166>

33:15 <07451> erb <07200> twarm <05869> wynye <06105> Muew <01818> Mymd <08085> emsm <0241> wnza <0331> Mja <07810> dxsb <08551> Kmtm <03709> wypk <05287> ren <04642> twqsem <01215> eubb <03988> oam <04339> Myrsym <01696> rbdw <06666> twqdu <01980> Klh(33:15)

33:15 poreuomenov <4198> en <1722> dikaiosunh <1343> lalwn <2980> euyeian <2117> odon <3598> miswn <3404> anomian <458> kai <2532> adikian <93> kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> aposeiomenov apo <575> dwrwn <1435> barunwn <925> ta <3588> wta <3775> ina <2443> mh <3165> akoush <191> krisin <2920> aimatov <129> kammuwn <2576> touv <3588> ofyalmouv <3788> ina <2443> mh <3165> idh <3708> adikian <93>

33:16 <0539> Mynman <04325> wymym <05414> Ntn <03899> wmxl <04869> wbgvm <05553> Myelo <04679> twdum <07931> Nksy <04791> Mymwrm <01931> awh(33:16)

33:16 outov <3778> oikhsei <3611> en <1722> uqhlw <5308> sphlaiw <4693> petrav <4073> iscurav <2478> artov <740> autw <846> doyhsetai <1325> kai <2532> to <3588> udwr <5204> autou <846> piston <4103>

33:17 <04801> Myqxrm <0776> Ura <07200> hnyart <05869> Kynye <02372> hnyzxt <03308> wypyb <04428> Klm(33:17)

33:17 basilea <935> meta <3326> doxhv <1391> oqesye <3708> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> umwn <4771> oqontai <3708> ghn <1065> porrwyen

33:18 <04026> Myldgmh <0853> ta <05608> rpo <0346> hya <08254> lqs <0346> hya <05608> rpo <0346> hya <0367> hmya <01897> hghy <03820> Kbl(33:18)

33:18 h <3588> quch <5590> umwn <4771> melethsei <3191> fobon <5401> pou <4225> eisin <1510> oi <3588> grammatikoi pou <4225> eisin <1510> oi <3588> sumbouleuontev <4823> pou <4225> estin <1510> o <3588> ariymwn <705> touv <3588> trefomenouv <5142>

33:19 <0998> hnyb <0369> Nya <03956> Nwsl <03932> geln <08085> ewmsm <08193> hpv <06012> yqme <05971> Me <07200> hart <03808> al <03267> zewn <05971> Me <0853> ta(33:19)

33:19 mikron <3398> kai <2532> megan <3173> laon <2992> w <3739> ou <3364> sunebouleusanto <4823> oude <3761> hdei bayufwnon wste <5620> mh <3165> akousai <191> laov <2992> pefaulismenov kai <2532> ouk <3364> estin <1510> tw <3588> akouonti <191> sunesiv <4907>

33:20 <05423> wqtny <01077> lb <02256> wylbx <03605> lkw <05331> xunl <03489> wytdty <05265> eoy <01077> lb <06813> Neuy <01077> lb <0168> lha <07600> Nnas <05116> hwn <03389> Mlswry <07200> hnyart <05869> Kynye <04150> wndewm <07151> tyrq <06726> Nwyu <02372> hzx(33:20)

33:20 idou <2400> siwn <4622> h <3588> poliv <4172> to <3588> swthrion <4992> hmwn <1473> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> oqontai <3708> ierousalhm <2419> poliv <4172> plousia <4145> skhnai <4633> ai <3739> ou <3364> mh <3165> seisywsin <4579> oude <3761> mh <3165> kinhywsin <2795> oi <3588> passaloi thv <3588> skhnhv <4633> authv <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> cronon <5550> oude <3761> ta <3588> scoinia <4979> authv <846> ou <3364> mh <3165> diarragwsin

33:21 <05674> wnrbey <03808> al <0117> ryda <06716> yuw <07885> jys <0590> yna <0> wb <01980> Klt <01077> lb <03027> Mydy <07342> ybxr <02975> Myray <05104> Myrhn <04725> Mwqm <0> wnl <03068> hwhy <0117> ryda <08033> Ms <0518> Ma <03588> yk(33:21)

33:21 oti <3754> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> mega <3173> umin <4771> topov <5117> umin <4771> estai <1510> potamoi <4215> kai <2532> diwrugev plateiv <4116> kai <2532> eurucwroi <2149> ou <3364> poreush <4198> tauthn <3778> thn <3588> odon <3598> oude <3761> poreusetai <4198> ploion <4143> elaunon <1643>

33:22 <03467> wneyswy <01931> awh <04428> wnklm <03068> hwhy <02710> wnqqxm <03068> hwhy <08199> wnjps <03068> hwhy <03588> yk(33:22)

33:22 o <3588> gar <1063> yeov <2316> mou <1473> megav <3173> estin <1510> ou <3364> pareleusetai <3928> me <1473> kuriov <2962> krithv <2923> hmwn <1473> kuriov <2962> arcwn <758> hmwn <1473> kuriov <2962> basileuv <935> hmwn <1473> kuriov <2962> outov <3778> hmav <1473> swsei <4982>

33:23 <0957> zb <0962> wzzb <06455> Myxop <04766> hbrm <07998> lls <05706> de <02505> qlx <0227> za <05251> on <06566> wvrp <01077> lb <08650> Mnrt <03651> Nk <02388> wqzxy <01077> lb <02256> Kylbx <05203> wsjn(33:23)

33:23 erraghsan <4486> ta <3588> scoinia <4979> sou <4771> oti <3754> ouk <3364> eniscusen <1765> o <3588> istov sou <4771> eklinen <2827> ou <3364> calasei <5465> ta <3588> istia ouk <3364> arei <142> shmeion <4592> ewv <2193> ou <3739> paradoyh <3860> eiv <1519> pronomhn toinun <5106> polloi <4183> cwloi <5560> pronomhn poihsousin <4160>

33:24 <05771> Nwe <05375> avn <0> hb <03427> bsyh <05971> Meh <02470> ytylx <07934> Nks <0559> rmay <01077> lbw(33:24)

33:24 kai <2532> ou <3364> mh <3165> eiph kopiw <2872> o <3588> laov <2992> o <3588> enoikwn <1774> en <1722> autoiv <846> afeyh gar <1063> autoiv <846> h <3588> amartia <266>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA