TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yehezkiel 22

22:1 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(22:1)

22:1 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

22:2 <08441> hytwbewt <03605> lk <0853> ta <03045> htedwhw <01818> Mymdh <05892> rye <0853> ta <08199> jpsth <08199> jpsth <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw(22:2)

22:2 kai <2532> su <4771> uie <5207> anyrwpou <444> ei <1487> krineiv <2919> thn <3588> polin <4172> twn <3588> aimatwn <129> kai <2532> paradeixon auth <846> pasav <3956> tav <3588> anomiav <458> authv <846>

22:3 <02930> hamjl <05921> hyle <01544> Mylwlg <06213> htvew <06256> hte <0935> awbl <08432> hkwtb <01818> Md <08210> tkps <05892> rye <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0559> trmaw(22:3)

22:3 kai <2532> ereiv tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> w <3588> poliv <4172> ekceousa <1632> aimata <129> en <1722> mesw <3319> authv <846> tou <3588> elyein <2064> kairon <2540> authv <846> kai <2532> poiousa <4160> enyumhmata kay <2596> authv <1438> tou <3588> miainein <3392> authn <846>

22:4 <0776> twurah <03605> lkl <07048> holqw <01471> Mywgl <02781> hprx <05414> Kyttn <03651> Nk <05921> le <08141> Kytwns <05704> de <0935> awbtw <03117> Kymy <07126> ybyrqtw <02930> tamj <06213> tyve <0834> rsa <01544> Kylwlgbw <0816> tmsa <08210> tkps <0834> rsa <01818> Kmdb(22:4)

22:4 en <1722> toiv <3588> aimasin <129> autwn <846> oiv <3739> execeav <1632> parapeptwkav <3895> kai <2532> en <1722> toiv <3588> enyumhmasin sou <4771> oiv <3739> epoieiv <4160> emiainou <3392> kai <2532> hggisav <1448> tav <3588> hmerav <2250> sou <4771> kai <2532> hgagev <71> kairon <2540> etwn <2094> sou <4771> dia <1223> touto <3778> dedwka <1325> se <4771> eiv <1519> oneidov <3681> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> eiv <1519> empaigmon <1701> pasaiv <3956> taiv <3588> cwraiv <5561>

22:5 <04103> hmwhmh <07227> tbr <08034> Msh <02931> tamj <0> Kb <07046> wolqty <04480> Kmm <07350> twqxrhw <07138> twbrqh(22:5)

22:5 taiv <3588> eggizousaiv <1448> prov <4314> se <4771> kai <2532> taiv <3588> makran <3112> apecousaiv <568> apo <575> sou <4771> kai <2532> empaixontai <1702> en <1722> soi <4771> akayartov <169> h <3588> onomasth kai <2532> pollh <4183> en <1722> taiv <3588> anomiaiv <458>

22:6 <01818> Md <08210> Kps <04616> Neml <0> Kb <01961> wyh <02220> werzl <0376> sya <03478> larvy <05387> yayvn <02009> hnh(22:6)

22:6 idou <2400> oi <3588> afhgoumenoi oikou <3624> israhl <2474> ekastov <1538> prov <4314> touv <3588> suggeneiv <4773> autou <846> sunanefuronto en <1722> soi <4771> opwv <3704> ekcewsin <1632> aima <129>

22:7 <0> Kb <03238> wnwh <0490> hnmlaw <03490> Mwty <08432> Kkwtb <06233> qseb <06213> wve <01616> rgl <0> Kb <07043> wlqh <0517> Maw <01> ba(22:7)

22:7 patera <3962> kai <2532> mhtera <3384> ekakologoun en <1722> soi <4771> kai <2532> prov <4314> ton <3588> proshluton <4339> anestrefonto <390> en <1722> adikiaiv <93> en <1722> soi <4771> orfanon <3737> kai <2532> chran <5503> katedunasteuon <2616> en <1722> soi <4771>

22:8 <02490> tllx <07676> yttbs <0853> taw <0959> tyzb <06944> ysdq(22:8)

22:8 kai <2532> ta <3588> agia <40> mou <1473> exoudenoun kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> ebebhloun <953> en <1722> soi <4771>

22:9 <08432> Kkwtb <06213> wve <02154> hmz <0> Kb <0398> wlka <02022> Myrhh <0413> law <01818> Md <08210> Kps <04616> Neml <0> Kb <01961> wyh <07400> lykr <0582> ysna(22:9)

22:9 andrev <435> lhstai <3027> en <1722> soi <4771> opwv <3704> ekcewsin <1632> en <1722> soi <4771> aima <129> kai <2532> epi <1909> twn <3588> orewn <3735> hsyosan <2068> en <1722> soi <4771> anosia <462> epoioun <4160> en <1722> mesw <3319> sou <4771>

22:10 <0> Kb <06031> wne <05079> hdnh <02931> tamj <0> Kb <01540> hlg <01> ba <06172> twre(22:10)

22:10 aiscunhn <152> patrov <3962> apekaluqan <601> en <1722> soi <4771> kai <2532> en <1722> akayarsiaiv <167> apokayhmenhn etapeinoun <5013> en <1722> soi <4771>

22:11 <0> Kb <06031> hne <01> wyba <01323> tb <0269> wtxa <0853> ta <0376> syaw <02154> hmzb <02930> amj <03618> wtlk <0853> ta <0376> syaw <08441> hbewt <06213> hve <07453> wher <0802> tsa <0854> ta <0376> syaw(22:11)

22:11 ekastov <1538> thn <3588> gunaika <1135> tou <3588> plhsion <4139> autou <846> hnomousan kai <2532> ekastov <1538> thn <3588> numfhn <3565> autou <846> emiainen <3392> en <1722> asebeia <763> kai <2532> ekastov <1538> thn <3588> adelfhn <79> autou <846> yugatera <2364> tou <3588> patrov <3962> autou <846> etapeinoun <5013> en <1722> soi <4771>

22:12 <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <07911> txks <0853> ytaw <06233> qseb <07453> Kyer <01214> yeubtw <03947> txql <08636> tybrtw <05392> Ksn <01818> Md <08210> Kps <04616> Neml <0> Kb <03947> wxql <07810> dxs(22:12)

22:12 dwra <1435> elambanosan <2983> en <1722> soi <4771> opwv <3704> ekcewsin <1632> aima <129> tokon <5110> kai <2532> pleonasmon elambanosan <2983> en <1722> soi <4771> kai <2532> sunetelesw <4931> sunteleian <4930> kakiav <2549> sou <4771> thn <3588> en <1722> katadunasteia emou <1473> de <1161> epelayou legei <3004> kuriov <2962>

22:13 <08432> Kkwtb <01961> wyh <0834> rsa <01818> Kmd <05921> lew <06213> tyve <0834> rsa <01215> Keub <0413> la <03709> ypk <05221> ytykh <02009> hnhw(22:13)

22:13 ean <1437> de <1161> pataxw <3960> ceira <5495> mou <1473> prov <4314> ceira <5495> mou <1473> ef <1909> oiv <3739> suntetelesai <4931> oiv <3739> epoihsav <4160> kai <2532> epi <1909> toiv <3588> aimasin <129> sou <4771> toiv <3588> gegenhmenoiv <1096> en <1722> mesw <3319> sou <4771>

22:14 <06213> ytyvew <01696> ytrbd <03068> hwhy <0589> yna <0854> Ktwa <06213> hve <0589> yna <0834> rsa <03117> Mymyl <03027> Kydy <02388> hnqzxt <0518> Ma <03820> Kbl <05975> dmeyh(22:14)

22:14 ei <1487> uposthsetai h <3588> kardia <2588> sou <4771> ei <1487> krathsousin <2902> ai <3588> ceirev <5495> sou <4771> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> aiv <3739> egw <1473> poiw <4160> en <1722> soi <4771> egw <1473> kuriov <2962> lelalhka <2980> kai <2532> poihsw <4160>

22:15 <04480> Kmm <02932> Ktamj <08552> ytmthw <0776> twurab <02219> Kytyrzw <01471> Mywgb <0853> Ktwa <06327> ytwuyphw(22:15)

22:15 kai <2532> diaskorpiw <1287> se <4771> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> diasperw <1289> se <4771> en <1722> taiv <3588> cwraiv <5561> kai <2532> ekleiqei <1587> h <3588> akayarsia <167> sou <4771> ek <1537> sou <4771>

22:16 P <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> tedyw <01471> Mywg <05869> ynyel <0> Kb <02490> tlxnw(22:16)

22:16 kai <2532> kataklhronomhsw en <1722> soi <4771> kat <2596> ofyalmouv <3788> twn <3588> eynwn <1484> kai <2532> gnwsesye <1097> dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962>

22:17 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(22:17)

22:17 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

22:18 o <01961> wyh <03701> Pok <05509> Mygo <03564> rwk <08432> Kwtb <05777> trpwew <01270> lzrbw <0913> lydbw <05178> tsxn <03605> Mlk <05509> *gyol {gwol} <03478> larvy <01004> tyb <0> yl <01961> wyh <0120> Mda <01121> Nb(22:18)

22:18 uie <5207> anyrwpou <444> idou <2400> gegonasi <1096> moi <1473> o <3588> oikov <3624> israhl <2474> anamemeigmenoi pantev <3956> calkw kai <2532> sidhrw <4604> kai <2532> kassiterw kai <2532> molibw en <1722> mesw <3319> arguriou <694> anamemeigmenov estin <1510>

22:19 <03389> Mlswry <08432> Kwt <0413> la <0853> Mkta <06908> Ubq <02005> ynnh <03651> Nkl <05509> Mygol <03605> Mklk <01961> twyh <03282> Ney <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(22:19)

22:19 dia <1223> touto <3778> eipon tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> any <473> wn <3739> egenesye <1096> pantev <3956> eiv <1519> sugkrasin mian <1519> dia <1223> touto <3778> egw <1473> eisdecomai <1523> umav <4771> eiv <1519> meson <3319> ierousalhm <2419>

22:20 <0853> Mkta <05413> ytkthw <03240> ytxnhw <02534> ytmxbw <0639> ypab <06908> Ubqa <03651> Nk <05413> Kytnhl <0784> sa <05921> wyle <05301> txpl <03564> rwk <08432> Kwt <0413> la <0913> lydbw <05777> trpwew <01270> lzrbw <05178> tsxnw <03701> Pok <06910> tubq(22:20)

22:20 kaywv <2531> eisdecetai <1523> argurov <696> kai <2532> calkov <5475> kai <2532> sidhrov <4604> kai <2532> kassiterov kai <2532> molibov eiv <1519> meson <3319> kaminou <2575> tou <3588> ekfushsai eiv <1519> auto <846> pur <4442> tou <3588> cwneuyhnai outwv <3778> eisdexomai <1523> umav <4771> en <1722> orgh <3709> mou <1473> kai <2532> sunaxw <4863> kai <2532> cwneusw umav <4771>

22:21 <08432> hkwtb <05413> Mtktnw <05678> ytrbe <0784> sab <05921> Mkyle <05301> ytxpnw <0853> Mkta <03664> ytonkw(22:21)

22:21 kai <2532> ekfushsw ef <1909> umav <4771> en <1722> puri <4442> orghv <3709> mou <1473> kai <2532> cwneuyhsesye en <1722> mesw <3319> authv <846>

22:22 P <05921> Mkyle <02534> ytmx <08210> ytkps <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <08432> hkwtb <05413> wktt <03651> Nk <03564> rwk <08432> Kwtb <03701> Pok <02046> Kwthk(22:22)

22:22 on <3739> tropon <5158> cwneuetai argurion <694> en <1722> mesw <3319> kaminou <2575> outwv <3778> cwneuyhsesye en <1722> mesw <3319> authv <846> kai <2532> epignwsesye <1921> dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962> execea <1632> ton <3588> yumon <2372> mou <1473> ef <1909> umav <4771>

22:23 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(22:23)

22:23 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

22:24 <02195> Mez <03117> Mwyb <01656> hmsg <03808> al <01931> ayh <02891> hrhjm <03808> al <0776> Ura <0859> ta <0> hl <0559> rma <0120> Mda <01121> Nb(22:24)

22:24 uie <5207> anyrwpou <444> eipon auth <846> su <4771> ei <1510> gh <1065> h <3588> ou <3364> brecomenh <1026> oude <3761> uetov <5205> egeneto <1096> epi <1909> se <4771> en <1722> hmera <2250> orghv <3709>

22:25 <08432> hkwtb <07235> wbrh <0490> hytwnmla <03947> wxqy <03366> rqyw <02633> Nox <0398> wlka <05315> spn <02964> Prj <02963> Prj <07580> gaws <0738> yrak <08432> hkwtb <05030> hyaybn <07195> rsq(22:25)

22:25 hv <3739> oi <3588> afhgoumenoi en <1722> mesw <3319> authv <846> wv <3739> leontev <3023> wruomenoi <5612> arpazontev <726> arpagmata qucav <5590> katesyiontev <2719> en <1722> dunasteia timav <5092> lambanontev <2983> en <1722> adikia <93> kai <2532> ai <3588> chrai <5503> sou <4771> eplhyunyhsan <4129> en <1722> mesw <3319> sou <4771>

22:26 <08432> Mkwtb <02490> lxaw <05869> Mhynye <05956> wmyleh <07676> ytwtbsmw <03045> weydwh <03808> al <02889> rwhjl <02931> amjh <0996> Nybw <0914> wlydbh <03808> al <02455> lxl <06944> sdq <0996> Nyb <06944> ysdq <02490> wllxyw <08451> ytrwt <02554> womx <03548> hynhk(22:26)

22:26 kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> authv <846> hyethsan <114> nomon <3551> mou <1473> kai <2532> ebebhloun <953> ta <3588> agia <40> mou <1473> ana <303> meson <3319> agiou <40> kai <2532> bebhlou <952> ou <3364> diestellon kai <2532> ana <303> meson <3319> akayartou <169> kai <2532> tou <3588> kayarou <2513> ou <3364> diestellon kai <2532> apo <575> twn <3588> sabbatwn <4521> mou <1473> parekalupton <3871> touv <3588> ofyalmouv <3788> autwn <846> kai <2532> ebebhloumhn <953> en <1722> mesw <3319> autwn <846>

22:27 <01215> eub <01214> eub <04616> Neml <05315> twspn <06> dbal <01818> Md <08210> Kpsl <02964> Prj <02963> yprj <02061> Mybazk <07130> hbrqb <08269> hyrv(22:27)

22:27 oi <3588> arcontev <758> authv <846> en <1722> mesw <3319> authv <846> wv <3739> lukoi <3074> arpazontev <726> arpagmata tou <3588> ekceai <1632> aima <129> opwv <3704> pleonexia <4124> pleonektwsin <4122>

22:28 <01696> rbd <03808> al <03068> hwhyw <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0559> Myrma <03577> bzk <0> Mhl <07080> Mymoqw <07723> aws <02374> Myzx <08602> lpt <0> Mhl <02902> wxj <05030> hyaybnw(22:28)

22:28 kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> authv <846> aleifontev <218> autouv <846> pesountai <4098> orwntev <3708> mataia <3152> manteuomenoi <3132> qeudh <5571> legontev <3004> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> kuriov <2962> ou <3364> lelalhken <2980>

22:29 <04941> jpsm <03808> alb <06231> wqse <01616> rgh <0853> taw <03238> wnwh <034> Nwybaw <06041> ynew <01498> lzg <01497> wlzgw <06233> qse <06231> wqse <0776> Urah <05971> Me(22:29)

22:29 laon <2992> thv <3588> ghv <1065> ekpiezountev adikia <93> kai <2532> diarpazontev arpagmata ptwcon <4434> kai <2532> penhta <3993> katadunasteuontev <2616> kai <2532> prov <4314> ton <3588> proshluton <4339> ouk <3364> anastrefomenoi <390> meta <3326> krimatov <2917>

22:30 <04672> ytaum <03808> alw <07843> htxs <01115> ytlbl <0776> Urah <01157> deb <06440> ynpl <06556> Urpb <05975> dmew <01447> rdg <01443> rdg <0376> sya <01992> Mhm <01245> sqbaw(22:30)

22:30 kai <2532> ezhtoun <2212> ex <1537> autwn <846> andra <435> anastrefomenon <390> orywv <3717> kai <2532> estwta <2476> pro <4253> proswpou <4383> mou <1473> oloscerwv en <1722> kairw <2540> thv <3588> ghv <1065> tou <3588> mh <3165> eiv <1519> telov <5056> exaleiqai <1813> authn <846> kai <2532> ouc <3364> euron <2147>

22:31 P <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <05414> yttn <07218> Msarb <01870> Mkrd <03615> Mytylk <05678> ytrbe <0784> sab <02195> ymez <05921> Mhyle <08210> Kpsaw(22:31)

22:31 kai <2532> execea <1632> ep <1909> authn <846> yumon <2372> mou <1473> en <1722> puri <4442> orghv <3709> mou <1473> tou <3588> suntelesai <4931> tav <3588> odouv <3598> autwn <846> eiv <1519> kefalav <2776> autwn <846> dedwka <1325> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA