TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 68:1-34

68:1 <06440> wynpm <08130> wyanvm <05127> wownyw <0341> wybywa <06327> wuwpy <0430> Myhla <06965> Mwqy( (2) ) <07892> rys <04210> rwmzm <01732> dwdl <05329> xunml(68:1)

68:1 (67:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> tw <3588> dauid qalmov <5568> wdhv <3592> (67:2) anasthtw <450> o <3588> yeov <2316> kai <2532> diaskorpisyhtwsan <1287> oi <3588> ecyroi <2190> autou <846> kai <2532> fugetwsan <5343> oi <3588> misountev <3404> auton <846> apo <575> proswpou <4383> autou <846>

68:2 <0430> Myhla <06440> ynpm <07563> Myesr <06> wdbay <0784> sa <06440> ynpm <01749> gnwd <04549> omhk <05086> Pdnt <06227> Nse <05086> Pdnhk<68:3> (68:2)

68:2 (67:3) wv <3739> ekleipei <1587> kapnov <2586> eklipetwsan <1587> wv <3739> thketai <5080> khrov apo <575> proswpou <4383> purov <4442> outwv <3778> apolointo oi <3588> amartwloi <268> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> yeou <2316>

68:3 <08057> hxmvb <07797> wvyvyw <0430> Myhla <06440> ynpl <05970> wuley <08055> wxmvy <06662> Myqyduw<68:4> (68:3)

68:3 (67:4) kai <2532> oi <3588> dikaioi <1342> eufranyhtwsan <2165> agalliasywsan enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> terfyhtwsan en <1722> eufrosunh <2167>

68:4 <06440> wynpl <05937> wzlew <08034> wms <03050> hyb <06160> twbreb <07392> bkrl <05549> wlo <08034> wms <02167> wrmz <0430> Myhlal <07891> wrys<68:5> (68:4)

68:4 (67:5) asate <103> tw <3588> yew <2316> qalate tw <3588> onomati <3686> autou <846> odopoihsate tw <3588> epibebhkoti <1910> epi <1909> dusmwn <1424> kuriov <2962> onoma <3686> autw <846> kai <2532> agalliasye enwpion <1799> autou <846> taracyhsontai <5015> apo <575> proswpou <4383> autou <846>

68:5 <06944> wsdq <04583> Nwemb <0430> Myhla <0490> twnmla <01781> Nydw <03490> Mymwty <01> yba<68:6> (68:5)

68:5 (67:6) tou <3588> patrov <3962> twn <3588> orfanwn <3737> kai <2532> kritou <2923> twn <3588> chrwn <5503> o <3588> yeov <2316> en <1722> topw <5117> agiw <40> autou <846>

68:6 <06707> hxyxu <07931> wnks <05637> Myrrwo <0389> Ka <03574> twrswkb <0615> Myryoa <03318> ayuwm <01004> htyb <03173> Mydyxy <03427> byswm <0430> Myhla<68:7> (68:6)

68:6 (67:7) o <3588> yeov <2316> katoikizei monotropouv en <1722> oikw <3624> exagwn <1806> pepedhmenouv en <1722> andreia omoiwv <3664> touv <3588> parapikrainontav <3893> touv <3588> katoikountav en <1722> tafoiv <5028>

68:7 <05542> hlo <03452> Nwmysyb <06805> Kdeub <05971> Kme <06440> ynpl <03318> Ktaub <0430> Myhla<68:8> (68:7)

68:7 (67:8) o <3588> yeov <2316> en <1722> tw <3588> ekporeuesyai <1607> se <4771> enwpion <1799> tou <3588> laou <2992> sou <4771> en <1722> tw <3588> diabainein <1224> se <4771> en <1722> th <3588> erhmw <2048> diaqalma

68:8 <03478> larvy <0430> yhla <0430> Myhla <06440> ynpm <05514> ynyo <02088> hz <0430> Myhla <06440> ynpm <05197> wpjn <08064> Myms <0637> Pa <07493> hser <0776> Ura<68:9> (68:8)

68:8 (67:9) gh <1065> eseisyh <4579> kai <2532> gar <1063> oi <3588> ouranoi <3772> estaxan apo <575> proswpou <4383> tou <3588> yeou <2316> touto <3778> sina <4614> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> yeou <2316> israhl <2474>

68:9 <03559> htnnwk <0859> hta <03811> halnw <05159> Ktlxn <0430> Myhla <05130> Pynt <05071> twbdn <01653> Msg<68:10> (68:9)

68:9 (67:10) brochn <1028> ekousion <1596> aforieiv o <3588> yeov <2316> th <3588> klhronomia <2817> sou <4771> kai <2532> hsyenhsen <770> su <4771> de <1161> kathrtisw <2675> authn <846>

68:10 <0430> Myhla <06041> ynel <02896> Ktbwjb <03559> Nykt <0> hb <03427> wbsy <02416> Ktyx<68:11> (68:10)

68:10 (67:11) ta <3588> zwa <2226> sou <4771> katoikousin en <1722> auth <846> htoimasav <2090> en <1722> th <3588> crhstothti <5544> sou <4771> tw <3588> ptwcw <4434> o <3588> yeov <2316>

68:11 <07227> br <06635> abu <01319> twrvbmh <0562> rma <05414> Nty <0136> ynda<68:12> (68:11)

68:11 (67:12) kuriov <2962> dwsei <1325> rhma <4487> toiv <3588> euaggelizomenoiv <2097> dunamei <1411> pollh <4183>

68:12 <07998> lls <02505> qlxt <01004> tyb <05116> twnw <05074> Nwddy <05074> Nwddy <06635> twabu <04428> yklm<68:13> (68:12)

68:12 (67:13) o <3588> basileuv <935> twn <3588> dunamewn <1411> tou <3588> agaphtou <27> kai <2532> wraiothti tou <3588> oikou <3624> dielesyai <1244> skula <4661>

68:13 <02742> Uwrx <084> qrqryb <03422> hytwrbaw <03701> Pokb <02645> hpxn <03123> hnwy <03671> ypnk <08240> Mytps <0996> Nyb <07901> Nwbkst <0518> Ma<68:14> (68:13)

68:13 (67:14) ean <1437> koimhyhte <2837> ana <303> meson <3319> twn <3588> klhrwn <2819> pterugev <4420> peristerav <4058> perihrgurwmenai kai <2532> ta <3588> metafrena authv <846> en <1722> clwrothti crusiou <5553> diaqalma

68:14 <06756> Nwmlub <07949> glst <0> hb <04428> Myklm <07706> yds <06566> vrpb<68:15> (68:14)

68:14 (67:15) en <1722> tw <3588> diastellein ton <3588> epouranion <2032> basileiv <935> ep <1909> authv <846> cionwyhsontai en <1722> selmwn

68:15 <01316> Nsb <02022> rh <01386> Mynnbg <02022> rh <01316> Nsb <02022> rh <0430> Myhla <02022> rh<68:16> (68:15)

68:15 (67:16) orov <3735> tou <3588> yeou <2316> orov <3735> pion <4095> orov <3735> teturwmenon orov <3735> pion <4095>

68:16 <05331> xunl <07931> Nksy <03068> hwhy <0637> Pa <03427> wtbsl <0430> Myhla <02530> dmx <02022> rhh <01386> Mynnbg <02022> Myrh <07520> Nwdurt <04100> hml<68:17> (68:16)

68:16 (67:17) ina <2443> ti <5100> upolambanete <5274> orh <3735> teturwmena to <3588> orov <3735> o <3739> eudokhsen <2106> o <3588> yeov <2316> katoikein en <1722> autw <846> kai <2532> gar <1063> o <3588> kuriov <2962> kataskhnwsei <2681> eiv <1519> telov <5056>

68:17 <06944> sdqb <05514> ynyo <0> Mb <0136> ynda <08136> Nans <0505> ypla <07239> Mytbr <0430> Myhla <07393> bkr<68:18> (68:17)

68:17 (67:18) to <3588> arma <716> tou <3588> yeou <2316> murioplasion ciliadev <5505> euyhnountwn o <3588> kuriov <2962> en <1722> autoiv <846> en <1722> sina <4614> en <1722> tw <3588> agiw <40>

68:18 <0430> Myhla <03050> hy <07931> Nksl <05637> Myrrwo <0637> Paw <0120> Mdab <04979> twntm <03947> txql <07628> ybs <07617> tybs <04791> Mwrml <05927> tyle<68:19> (68:18)

68:18 (67:19) anebhv <305> eiv <1519> uqov <5311> hcmalwteusav <162> aicmalwsian <161> elabev <2983> domata <1390> en <1722> anyrwpw <444> kai <2532> gar <1063> apeiyountev <544> tou <3588> kataskhnwsai <2681> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> euloghtov <2128>

68:19 <05542> hlo <03444> wntewsy <0410> lah <0> wnl <06006> omey <03117> Mwy <03117> Mwy <0136> ynda <01288> Kwrb<68:20> (68:19)

68:19 (67:20) euloghtov <2128> kuriov <2962> hmeran <2250> kay <2596> hmeran <2250> kateuodwsei hmin <1473> o <3588> yeov <2316> twn <3588> swthriwn <4992> hmwn <1473> diaqalma

68:20 <08444> twauwt <04194> twml <0136> ynda <03069> hwhylw <04190> tweswml <0410> la <0> wnl <0410> lah<68:21> (68:20)

68:20 (67:21) o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> yeov <2316> tou <3588> swzein <4982> kai <2532> tou <3588> kuriou <2962> kuriou <2962> ai <3588> diexodoi tou <3588> yanatou <2288>

68:21 <0817> wymsab <01980> Klhtm <08181> rev <06936> dqdq <0341> wybya <07218> sar <04272> Uxmy <0430> Myhla <0389> Ka<68:22> (68:21)

68:21 (67:22) plhn <4133> o <3588> yeov <2316> sunylasei <4917> kefalav <2776> ecyrwn <2190> autou <846> korufhn tricov <2359> diaporeuomenwn <1279> en <1722> plhmmeleiaiv autwn <846>

68:22 <03220> My <04688> twlumm <07725> bysa <07725> bysa <01316> Nsbm <0136> ynda <0559> rma<68:23> (68:22)

68:22 (67:23) eipen kuriov <2962> ek <1537> basan epistreqw <1994> epistreqw <1994> en <1722> buyoiv <1037> yalasshv <2281>

68:23 <04480> whnm <0341> Mybyam <03611> Kyblk <03956> Nwsl <01818> Mdb <07272> Klgr <04272> Uxmt <04616> Neml<68:24> (68:23)

68:23 (67:24) opwv <3704> an <302> bafh <911> o <3588> pouv <4228> sou <4771> en <1722> aimati <129> h <3588> glwssa <1100> twn <3588> kunwn <2965> sou <4771> ex <1537> ecyrwn <2190> par <3844> autou <846>

68:24 <06944> sdqb <04428> yklm <0410> yla <01979> twkylh <0430> Myhla <01979> Kytwkylh <07200> war<68:25> (68:24)

68:24 (67:25) eyewrhyhsan <2334> ai <3588> poreiai <4197> sou <4771> o <3588> yeov <2316> ai <3588> poreiai <4197> tou <3588> yeou <2316> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> tou <3588> en <1722> tw <3588> agiw <40>

68:25 <08608> twppwt <05959> twmle <08432> Kwtb <05059> Myngn <0310> rxa <07891> Myrs <06923> wmdq<68:26> (68:25)

68:25 (67:26) proefyasan <4399> arcontev <758> ecomenoi <2192> qallontwn <5567> en <1722> mesw <3319> neanidwn tumpanistriwn

68:26 <03478> larvy <04726> rwqmm <03068> hwhy <0430> Myhla <01288> wkrb <04721> twlhqmb<68:27> (68:26)

68:26 (67:27) en <1722> ekklhsiaiv <1577> eulogeite <2127> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> kurion <2962> ek <1537> phgwn <4077> israhl <2474>

68:27 <05321> yltpn <08269> yrv <02074> Nwlbz <08269> yrv <07277> Mtmgr <03063> hdwhy <08269> yrv <07287> Mdr <06810> ryeu <01144> Nmynb <08033> Ms<68:28> (68:27)

68:27 (67:28) ekei <1563> beniamin <958> newterov <3501> en <1722> ekstasei <1611> arcontev <758> iouda <2448> hgemonev <2232> autwn <846> arcontev <758> zaboulwn <2194> arcontev <758> nefyali

68:28 <0> wnl <06466> tlep <02098> wz <0430> Myhla <05810> hzwe <05797> Kze <0430> Kyhla <06680> hwu<68:29> (68:28)

68:28 (67:29) enteilai <1781> o <3588> yeov <2316> th <3588> dunamei <1411> sou <4771> dunamwson <1412> o <3588> yeov <2316> touto <3778> o <3739> kateirgasw <2716> hmin <1473>

68:29 <07862> ys <04428> Myklm <02986> wlybwy <0> Kl <03389> Mlswry <05921> le <01964> Klkyhm<68:30> (68:29)

68:29 (67:30) apo <575> tou <3588> naou <3485> sou <4771> epi <1909> ierousalhm <2419> soi <4771> oisousin <5342> basileiv <935> dwra <1435>

68:30 <02654> wupxy <07128> twbrq <05971> Myme <0967> rzb <03701> Pok <07518> yurb <07511> oprtm <05971> Myme <05695> ylgeb <047> Myryba <05712> tde <07070> hnq <02416> tyx <01605> reg<68:31> (68:30)

68:30 (67:31) epitimhson <2008> toiv <3588> yhrioiv <2342> tou <3588> kalamou <2563> h <3588> sunagwgh <4864> twn <3588> taurwn <5022> en <1722> taiv <3588> damalesin <1151> twn <3588> lawn <2992> tou <3588> mh <3165> apokleisyhnai <608> touv <3588> dedokimasmenouv <1381> tw <3588> arguriw <694> diaskorpison <1287> eynh <1484> ta <3588> touv <3588> polemouv <4171> yelonta <2309>

68:31 <0430> Myhlal <03027> wydy <07323> Uyrt <03568> swk <04714> Myrum <04480> ynm <02831> Mynmsx <0857> wytay<68:32> (68:31)

68:31 (67:32) hxousin <1854> presbeiv ex <1537> aiguptou <125> aiyiopia profyasei <4399> ceira <5495> authv <846> tw <3588> yew <2316>

68:32 <05542> hlo <0136> ynda <02167> wrmz <0430> Myhlal <07891> wrys <0776> Urah <04467> twklmm<68:33> (68:32)

68:32 (67:33) ai <3588> basileiai <932> thv <3588> ghv <1065> asate <103> tw <3588> yew <2316> qalate tw <3588> kuriw <2962> diaqalma

68:33 <05797> ze <06963> lwq <06963> wlwqb <05414> Nty <02005> Nh <06924> Mdq <08064> yms <08064> ymsb <07392> bkrl<68:34> (68:33)

68:33 (67:34) qalate tw <3588> yew <2316> tw <3588> epibebhkoti <1910> epi <1909> ton <3588> ouranon <3772> tou <3588> ouranou <3772> kata <2596> anatolav <395> idou <2400> dwsei <1325> en <1722> th <3588> fwnh <5456> autou <846> fwnhn <5456> dunamewv <1411>

68:34 <07834> Myqxsb <05797> wzew <01346> wtwag <03478> larvy <05921> le <0430> Myhlal <05797> ze <05414> wnt<68:35> (68:34)

68:34 (67:35) dote <1325> doxan <1391> tw <3588> yew <2316> epi <1909> ton <3588> israhl <2474> h <3588> megaloprepeia autou <846> kai <2532> h <3588> dunamiv <1411> autou <846> en <1722> taiv <3588> nefelaiv <3507>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.15 detik
dipersembahkan oleh YLSA